Activiteitenplan

Activiteitenplan

Platform Amvest Huurders

ACTIVITEITENPLAN 2020

Eenheid in verscheidenheid!

Het activiteitenplan is gebaseerd op de meerjaren Beleidsnota 2018-2023 die in de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 is aangenomen.

Het doel van PAH is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder. Wij streven naar verhoging van het woongenot d.w.z. energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een betaalbare huur.

Aan de hand van de Beleidsnota kiezen wij jaarlijks een aantal actuele speerpunten, waarvoor het bestuur zich - samen met u - zal inzetten. Hieronder vindt u een opsomming van onderwerpen waaraan het bestuur in het bijzonder aandacht wil besteden.

Speerpunten voor 2020
Het verbeteren van het functioneren van de vastgoedmanager(s) blijft in 2020 nog een belangrijk punt van aandacht. Duurzaamheid en levensbestendig wooncomfort zien wij als een continue activiteit voor het Platform. Waar wij ons in 2020 hard voor maken is heldere afspraken met Amvest in het kader van de Overlegwet, zoals een geschillencommissie, heldere en uniforme afspraken over servicekosten, afspraken over meer bewonersinvloed e.d.

Daarmee komen wij tot de volgende 3 speerpunten:
1. Landelijke regels / afspraken met Amvest
2. De oprichting van een klachten- c.q. geschillencommissie
3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Speerpunten en andere activiteiten
1. Landelijke regels / afspraken met Amvest
Doel: meer (Amvest) landelijke regels / afspraken m.b.t. zaken die regelmatig als klacht worden gedefinieerd, waarbij een grotere betrokkenheid van de huurders noodzakelijk is, rekening houdend met de verscheidenheid. PAH constateert enerzijds enorme verschillen in de relatie huurder / VGM. De verschillen die ons opvallen, met name op het gebied van communicatie, meldingen van storingen, volgen van ‘begin melding tot definitieve afhandeling’, afrekening servicekosten, oprichting HV, financiering van HV / BC, advisering en naleving van Overlegwet, wettelijke regels van de overheid m.b.t. het onderhoud en behandeling van adviezen met betrekking tot huuraanpassing zijn zodanig, dat wij (PAH) meer (landelijke) eenheid zouden willen: regels, vastgelegde afspraken, overeenkomsten, etc.

Anderzijds heeft Amvest als commerciële verhuurder niet alleen huurders van geliberaliseerde woningen, maar ook huurders van niet-geliberaliseerde / sociale woningen, waarvoor weer andere richtlijnen gelden, bijvoorbeeld op het gebied van de huuraanpassing (verscheidenheid). Ook hier stokt de informatie aan huurders en weet men ook niet, wat bijvoorbeeld de functie van de Huurcommissie is.

2. De oprichting van een klachten- c.q. geschillencommissie
Afhankelijk van het soort dispuut bestaan er diverse soorten geschillencommissies. Als er iets niet klopt met bijvoorbeeld de servicekosten en u een geschil hebt met uw verhuurder, zult u dat rechtstreeks moeten voorleggen aan de kantonrechter. Overigens kunt u als vrije sectorhuurder wel een beroep doen op de Huurcommissie als u dit met uw verhuurder bent overeengekomen in het huurcontract. Of als huurder en verhuurder dit gezamenlijk aan de Huurcommissie vragen. Zo is er bijvoorbeeld ook voor huurders die warmte afnemen bij hun verhuurder een geschillencommissie, namelijk de Geschillencommissie Warmtelevering.

Daarnaast wil het Platform komen tot een (laagdrempelige, interne) Amvest klachten- c.q. geschillencommissie voor het oplossen van hardnekkige huurderproblemen. Een dergelijke klachtencommissie dient bindende adviezen te kunnen geven. Dat ligt dan vast in een reglement. Het geven van bindende adviezen stelt vanzelfsprekend wel eisen aan de professionaliteit en onafhankelijkheid van de commissie.

3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Ook dit jaar blijven wij ons sterk maken voor betaalbare en voldoende woningen. Dus voor beperking van de woonlasten, een betaalbare huur en een redelijk en begrijpelijk huur(prijs)beleid. Steeds meer huurders hebben grote moeite om de huur en de energierekening te betalen. Voor veel huurders is betaalbaarheid een grote zorg. Vanzelfsprekend dringen wij bij Amvest aan op matiging van de huurprijs.

Andere activiteiten
a. Het voeren van overleg met de directie van Amvest heeft tweemaal per jaar plaats. Soms blijkt dat het bestuur afhankelijk van de vergaderpunten vaker wil vergaderen. In onderling overleg wordt hierin dan voorzien.
b. Het uitgeven van regelmatig verschijnende nieuwsbrieven; het onderhouden van de Platform website.
c. Op donderdag 16 april 2020 houden wij in Amersfoort onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Themamiddag. Op de Themamiddag zijn eveneens directieleden en medewerkers van Amvest en vastgoedmanagers aanwezig. Het thema is ‘Wonen Plus’ een inkijk in de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van service- en dienstverlening, met Amvest sprekers en een externe spreker. Vanwege de problemen veroorzaakt door het Coronavirus is deze bijeenkomst gecanceld en tot nader bericht uitgesteld.
d. Wij willen graag een bestuur dat bestaat uit in totaal 5 tot 7 personen. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het Platform bestuur dan kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris of aan de voorzitter van het Platform.
e. Het Platform bestuur en Amvest helpen en ondersteunen bewoners van (nieuwe) complexen bij de oprichting van een huurdersvereniging (via een stappenplan, financieel, advies, bezoek; zie ook de PAH folder op de website).
f. Overleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere platformen binnen GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms; www.gphp.nl) is nuttig en wordt voortgezet. De voorzitter en de secretaris maken deel uit van het GPHP bestuur.

Bestuur PAH
Maart 2020


 

Stel uw vraag

Contactformulier