Activiteitenplan

Activiteitenplan

Platform Amvest Huurders

ACTIVITEITENPLAN 2019

 
Informeert, inspireert!!
 
Het activiteitenplan is gebaseerd op de meerjaren Beleidsnota 2018-2023 die in de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 is aangenomen. 
 
Het doel van PAH is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder. Wij streven naar verhoging van het woongenot d.w.z. energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een betaalbare huur.
 
Aan de hand van de Beleidsnota kiezen wij jaarlijks een aantal actuele speerpunten, waarvoor het bestuur zich - samen met u - zal inzetten.  Hieronder vindt u een opsomming van onderwerpen waaraan het bestuur in het bijzonder aandacht wil besteden.

Speerpunten voor 2019
De speerpunten van 2018 zijn in 2019 nog onverkort van belang; daarnaast maken wij ons in 2019 ook hard voor Functioneren van de vastgoedmanagers en Communicatie met de achterban. Daarmee komen wij tot de volgende 5 speerpunten.

  • Functioneren van de vastgoedmanager
  • Communicatie met de achterban
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid  
  • Duurzaamheid
  • Levensbestendig wooncomfort
Beoogde activiteiten
 
1. Functioneren van de vastgoedmanager
Goed overleg met de verhuurder of vastgoedmanager is een belangrijke zaak; beide partijen, huurder (huurdersvereniging) en verhuurder hebben voordeel bij dergelijk overleg. Daar horen spelregels bij die zijn neergelegd in de Overlegwet (‘Wet op het overleg huurders verhuurder’).
Als sleutelwoorden voor een vruchtbaar overleg gelden voor ons transparantie, open communicatie, wederzijds respect en onderling vertrouwen.
Over het functioneren van sommige vastgoedmanagers ontvangen wij klachten, specifiek met betrekking tot de communicatie en het oplossen van klachten, verhelpen van storingen, reparaties en (achterstallig) onderhoud. Dit speelt zowel in oude(re) als in nieuw opgeleverde complexen. In overleg met de huurdersvereniging en in 2de instantie met Amvest willen wij het functioneren van de vastgoedmanagers verbeteren. 

2. Communicatie met de achterban 
Regelmatige en relevante communicatie met de ‘achterban’ is een belangrijke pijler voor het Platform. Als Platform zijn wij in feite het intermediair tussen de huurdersverenigingen en Amvest en als het ware de ogen en oren van Amvest met betrekking tot de klant; horen en zien maar niet zwijgen is ons motto. 
Als communicatie middelen beschikken wij onder meer over een nieuwsbrief, website, ledenvergadering, themamiddag, email, telefoon, voorlichtingsbijeenkomst, Platformpresentatie.
Op de website en in de Nieuwsbrieven gaan wij meer inhoudelijke huurderszaken presenteren; tevens streven wij naar meer interactie op de website met de huurder over huurderszaken en zullen wij de Nieuwsbrief inhoudelijk ook meer ‘body’ geven.  

3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Ook dit jaar blijven wij ons sterk maken voor betaalbare en voldoende woningen.  Dus voor beperking van de woonlasten, een betaalbare huur en een redelijk en begrijpelijk huur(prijs)beleid. 
Steeds meer huurders hebben grote moeite om de huur en de energierekening te betalen. Voor veel huurders is betaalbaarheid een grote zorg. Vanzelfsprekend dringen wij bij Amvest aan op matiging van de huurprijs.

4. Duurzaamheid
Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. 
Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik.  PAH bepleit dat duurzaamheid en energiebesparing uitdrukkelijk worden opgenomen in nieuwbouw en grootonderhoud projecten. 
Maatregelen die energie besparen in woningen en gebouwen leiden tot lagere woonlasten, een beter binnenmilieu en een verhoogd wooncomfort.

5. Levensbestendig wooncomfort
Levensbestendig wonen. De term wordt steeds vaker gebruikt waar het gaat over een woning die het mogelijk maakt om ook op je oude dag in te wonen. 
In een levensbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken deze te gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. 
Voorbeelden van voorzieningen in levensbestendige woningen: verlaagde drempels, inloopdouche, slaapkamer of badkamer op begane grond of alle voorzieningen gelijkvloers (appartement), traplift, beugels,aangepaste keuken, aangepaste badkamer, betere verlichting, antislipvloer, automatische deuropener, brede deuren.
Het Platform gaat zich bij Amvest beijveren voor meer levensbestendigheid van woningen, zowel in nieuwbouw als in bestaande woningen: de woning moet veilig, comfortabel en toegankelijk zijn. 

Andere activiteiten

a. Het voeren van overleg met de directie van Amvest heeft tweemaal per jaar plaats. Soms blijkt dat het bestuur afhankelijk van de vergaderpunten vaker wil vergaderen. In onderling overleg wordt hierin dan voorzien.

b. Op donderdag 11 april 2019  houden wij in Utrecht onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Themamiddag. Op de Themamiddag zijn eveneens directieleden en medewerkers van Amvest en vastgoedmanagers aanwezig. Het thema is ‘Levensbestendig wonen en levensbestendig (ver)bouwen’ met nader te bepalen sprekers.  

c. Het bestuur is al enige tijd niet op sterkte.  Wij willen graag een bestuur dat bestaat uit in totaal 5 tot 7 personen. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het Platform bestuur dan kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris of aan de voorzitter van het Platform.

d. Het Platform bestuur en Amvest helpen en ondersteunen bewoners van (nieuwe) complexen bij de oprichting van een huurdersvereniging (via een stappenplan, financieel, advies, bezoek; zie ook de PAH folder). 

e. Overleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere platformen binnen GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms; www.gphp.nl) is nuttig en wordt voortgezet. De voorzitter en de secretaris maken deel uit van het GPHP bestuur.

Bestuur PAH
februari 2019                                                                                          

Stel uw vraag

Contactformulier