Activiteitenplan

Activiteitenplan

Platform Amvest Huurders

Doelgericht en Doelmatig
 
 
Het activiteitenplan is gebaseerd op de meerjaren Beleidsnota 2018-2023 die in de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 is aangenomen. 
 
Aan de hand van de Beleidsnota kiezen wij jaarlijks een aantal actuele speerpunten, waarvoor het bestuur zich - samen met u - zal inzetten.  Hieronder vindt u een opsomming van onderwerpen waaraan het bestuur in het bijzonder aandacht wil besteden.
 
Het doel van PAH is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder.
 
Speerpunten voor 2018 zijn:
 
1.      Betaalbaarheid en beschikbaarheid  
2.      Duurzaamheid
3.      Levensloopbestendig wooncomfort
 
Beoogde activiteiten
 
1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 
Ook dit jaar blijven wij ons sterk maken voor betaalbare en voldoende woningen op de juiste plaats.  Dus voor beperking van de woonlasten, voor betaalbare huren en een redelijk en begrijpelijk huur(prijs)beleid. 
Steeds meer huurders hebben grote moeite om de huur en de energierekening te betalen. Uit het betaalbaarheidonderzoek van het Vesteda Platform (2016) blijkt bijvoorbeeld dat voor de helft van de huurders de betaalbaarheid een grote zorg is. Vanzelfsprekend dringen wij bij Amvest aan op matiging van de huurprijs.
Voor de niet-geliberaliseerde huurwoningen mag de huur in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016.  
Voor de geliberaliseerde woningen is Amvest vrij om de huurverhoging vast te stellen. Het huurprijsbeleid wordt dan bepaald door de markt d.w.z. markt conforme huren en door de bepalingen in het huurcontract. Dit betekent ons inziens dat huren ook naar beneden moeten worden bijgesteld als de markthuren omlaag gaan. 
 
In stedelijke regio’s neemt het woningtekort in de laatste jaren toe. Dit komt tot uiting in de weer snel stijgende woningprijzen, vooral in en rond Amsterdam en Utrecht. Ook de wachttijden voor huurwoningen zijn fors en in de laatste jaren weer toegenomen (evenals de huurprijzen), met name in (de Noordvleugel van) de Randstad (bron: Balans van de Leefomgeving 2016).
De bouwproductie is sinds het begin van de jaren 70 evenwel gestaag afgenomen. Zo is de nieuwbouwproductie vanaf 2010 fors afgenomen als gevolg van de economische crisis.  Het Platform bepleit een toename van huurwoningen in het middensegment, het deel van de vrije huursector met een huurprijs tussen € 710 en € 1000.
                                                                                                                                                  
 
2. Duurzaamheid
 
Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. 
Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik.  PAH bepleit dat duurzaamheid en energiebesparing uitdrukkelijk worden opgenomen in nieuwbouw en grootonderhoud projecten. 
Maatregelen die energie besparen in woningen en gebouwen leiden tot lagere woonlasten, een beter binnenmilieu en een verhoogd wooncomfort.
 
3. Levensloopbestendig wooncomfort
 
Levensloopbestendig wonen. De term wordt steeds vaker gebruikt waar het gaat over een woning die het mogelijk maakt om ook op je oude dag in te wonen. 
In een levensloopbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken deze te gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. 
Voorbeelden van voorzieningen in levensloopbestendig woningen: verlaagde drempels, inloopdouche, slaapkamer of badkamer op begane grond of alle voorzieningen gelijkvloers (appartement), traplift, beugels,aangepaste keuken, aangepaste badkamer, betere verlichting, antislipvloer, automatische deuropener, brede deuren.
Het Platform gaat zich bij Amvest beijveren voor meer levensloopbestendigheid van woningen, zowel in nieuwbouw als in bestaande woningen: de woning moet veilig, comfortabel en toegankelijk zijn. 
 
Andere activiteiten
 
a.                   Beleidsnota 2018-2023; de (vorige) beleidsnota is geactualiseerd en in de ALV van 2018 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.  
 
b.                   Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij in Utrecht onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Themamiddag. Op de Themamiddag zijn eveneens directieleden en medewerkers van Amvest en vastgoedmanagers aanwezig. Het thema is ‘Veiligheid in en rond de woning’ met interne en externe sprekers.  
 
c.                   Het 20-jarig bestaan van het Platform zal feestelijk gevierd worden. Dit evenement heeft plaats op vrijdag 7 september in Amsterdam. Amvest is dan gehuisvest in een eigen nieuw kantoorgebouw (gelegen in het Cruquiusgebied of Cruquiuseiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam-Oost). 
 
d.                   Het bestuur is al enige tijd niet op sterkte.  Wij willen graag een bestuur dat bestaat uit in totaal 5 tot 7 personen. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het Platform bestuur dan kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris of aan de voorzitter van het Platform.
 
e.                   Het Platform bestuur en Amvest helpen en ondersteunen bewoners van (nieuwe) complexen bij de oprichting van een huurdersvereniging (via een stappenplan, financieel, advies, bezoek; zie ook de PAH folder). 
 
f.                    Overleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere platformen binnen GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms; www.gphp.nl) is nuttig en wordt voortgezet. De voorzitter en de secretaris maken deel uit van het GPHP bestuur.
 
Bestuur PAH                                                                                         
februari 2018
 

Stel uw vraag

Contactformulier