Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Platform Amvest Huurders

Concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 van het Platform Amvest Huurders

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 20 januari 2021

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders heeft besloten om de besturen van de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies van Amvest niet bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering van 2020. Het bestuur was van mening dat het, gezien de kansen op coronabesmettingen, onverantwoord was om de vergadering te houden.

Het bestuur wilde echter wel verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de activiteiten van 2019. In de nieuwsbrief van oktober 2020 is een digitale Algemene Ledenvergadering 2020 van het PAH aangekondigd. Bij deze aankondiging is ook de agenda gepubliceerd. Deze nieuwsbrief is aan alle besturen van de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies via email verstuurd. De bijbehorende stukken zijn tegelijkertijd op de website van het PAH gepubliceerd. De financiële stukken zijn in de nieuwsbrief van november aangekondigd en eveneens tegelijkertijd op de site gepubliceerd.

De leden kregen drie weken na publicatie de tijd om via de website te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Hierdoor zijn de volgende besluiten door de ledenvergadering van het Platform Amvest Huurders genomen.

1. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2019 zijn goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2019 van het bestuur van het PAH
Het jaarverslag 2019 van het bestuur van het PAH en daarmee het gevoerde beleid van het bestuur zijn goedgekeurd.

3. Financieel overzicht 2019/ Verslag van de kascommissie/ Decharge penningmeester
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Buiteman (KKZ Den Haag) en de heer de Bont (Bouquet Vleuten) heeft de financiële verantwoording over 2019 van de penningmeester goedgekeurd en heeft voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel is aangenomen.

4. Benoeming van de financiële commissie
De financiële commissie van 2019, bestaande uit mevrouw Buiteman (KKZ Den Haag) en de heer de Bont (Bouquet Vleuten) voor 2020 opnieuw benoemd.

5. Decharge van het bestuur
De leden van het PAH hebben het bestuur van het Platform Amvest Huurders decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2019.

6. Benoeming bestuursleden.
De heer Henny Jacobse is herbenoemd en mevrouw Hanny van der Hoek is benoemd als bestuurslid. Het bestuur voor 2020 bestaat nu uit: Henny Jacobse voorzitter, Guus Hutjes vicevoorzitter/penningmeester, Jan Kommer secretaris, Els van Es bestuurslid en Hanny van der Hoek bestuurslid.

7. Activiteiten 2020
Het bestuur heeft voor 2020 een activiteitenplan opgesteld.
Dit activiteitenplan is goedgekeurd door de leden.

8. Begroting 2020
De begroting voor 2020 is door de leden goedgekeurd.

9. Rondvraag
Voor de rondvraag is geen gebruik gemaakt.

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders

Stel uw vraag

Contactformulier