Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief juli 2022

zo 03 juli

AMVEST


Terugblik Algemene Ledenvergadering tevens Jaarvergadering

Op 25 mei 2022 vond in het Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van het Platform Amvest Huurders (PAH).
Het concept-verslag staat al op onze site en moet nog op de volgende ALV worden vastgesteld. 

OCHTEND PROGRAMMA
Na de opening uitte de voorzitter van het PAH zijn grote zorgen over de ontwikkeling van de inflatie en de gevolgen daarvan voor de stijging van de huren. Voor de nieuwe woningen wordt gedacht aan een uitbreiding van het puntensysteem, waardoor ook voor de woningen in de vrije sector het puntensysteem kan worden toegepast. Voor de huidige woningen in de vrije sector zal aan regulering moeten worden gedacht. Zowel de minister als de Woonbond werken dit uit. Daarnaast meldde de voorzitter dat de Woonbond voorbereidingen treft voor een vaste commissie voor de commerciële huursector.

Zowel het jaarverslag van het bestuur over 2021, als het verslag van de penningmeester, het verslag van de financiële controlecommissie (kascommissie) en de begroting voor 2022 werden goedgekeurd. De penningmeester kreeg decharge voor zijn beleid. Een nieuwe kascommissie werd benoemd.
Binnen het huidige bestuur werden de heren Hutjes en Kommer herbenoemd.

Bij de bespreking van het Actieplan kregen diverse onderwerpen de nodige aandacht.
Het functioneren van de Vastgoedmanagers (VGMers) blijft op de agenda.
Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de klachtenprocedure, waarin de Assetmanagers van Amvest een duidelijkere rol toebedeeld krijgen. Daarnaast wordt er door het PAH-bestuur, samen met de directie van Amvest, gewerkt aan een lijst met besluiten, die op veel onderdelen duidelijkheid moet verschaffen voor zowel VGMers als Huurdersverenigingen (HV’n) en Bewonerscommissies (BC’s).

Het PAH-bestuur kreeg ook steun voor haar streven om de energietransitie en de duurzaamheidsmaatregelen hoger op de agenda te zetten.

De procedure voor de adviezen over de huurverhogingen blijft een actiepunt: vooral een passende onderbouwing door de VGM van de extra huurverhoging wordt niet of nauwelijks gegeven. Het bestuur dringt ook volgend jaar bij de directie van Amvest aan op een betere onderbouwing. De ALV keurde het Actieplan na de behandeling goed. Het Actieplan staat ook op onze site.

Tot slot gaf de voorzitter aan dat het PAH in 2023 haar 25 jaar bestaan viert. Het bestuur laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Ideeën en suggesties zijn zeer welkom.

MIDDAG PROGRAMMA
Het middagprogramma werd door Amvest verzorgd.
In drie presentaties kregen de aanwezigen voorbeelden van nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen en stedelijk wonen. Op deze wijze kregen de leden van het Platform een doorzicht naar toekomstige woningcomplexen.
- Integrale Woonconcepten
- Domi Vivere, een zorgeloos huis
- Project Jonas en de Walvis Amsterdam


Lidmaatschap Woonbond

Binnen de Woonbond wordt hard gewerkt om alle bij het PAH aangesloten HV’n en BV’s een eigen account te geven. Zonder een dergelijk account is het al wel mogelijk om advies van de Woonbond te vragen. U dient dan niet alleen uw HV of BC aan te geven, maar ook dat u een complex van Amvest vertegenwoordigt en binnen het collectief lidmaatschap valt. Lukt dit niet dan graag even een berichtje naar de secretaris van het PAH.


WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen)

Om te voldoen aan de WBTR moet elke HV een document kunnen overleggen, waarin beschreven staat op welke wijze de statuten binnen vijf jaar worden aangepast. Dit document vormt een onderdeel van uw huidige statuten en moet door de ALV van uw eigen HV worden geaccordeerd.
Op de site van het PAH staat een voorbeeld WBTR voor HV'n.

Om de benodigde kosten te drukken heeft Amvest, op verzoek van het PAH-bestuur, de eigen notaris opdracht gegeven om een voorstel te maken voor standaard-statuten die voldoen aan de eisen van de WBTR. Dit worden statuten waarin uitsluitend datgene staat wat wettelijk nodig is. Veel bepalingen uit huidige statuten die dan buiten de boot vallen kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. Dit is praktischer, want wijzigingen in een huishoudelijk reglement mogen worden vastgesteld door de ALV van uw vereniging en hoeven niet notarieel te worden vastgelegd.

Het PAH-bestuur heeft met de directie van Amvest afgesproken dat alle kosten voor de nieuwe gestandaardiseerde statuten voor rekening van Amvest komen. Het PAH-bestuur is voorstander van deze korte statuten. Wilt u als HV de uitgebreide statuten behouden dan zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Deze procedure betekent ook dat op enig moment op een centraal punt de korte statuten door een notaris worden ondertekend.

Voor de goede orde: u hoeft u op dit moment niets te doen als u voor uw eigen HV al een WBTR document heeft vast laten stellen in uw ALV.

BC’s kennen geen statuten, het bovengenoemde is dus niet van toepassing! Het bestuur van het PAH adviseert overigens wel aan BC’s om een HV te worden. Het is immers een geschikt moment om gratis aan statuten te komen. Een HV als rechtspersoon geeft meer rechten in het kader van de Overlegwet en betere financiële bescherming voor de bestuursleden


Besluitenlijst en nieuwe klachtenprocedure

Op dit moment is er nog geen nieuws over de besluitenlijst van het overleg tussen de directie van Amvest en het bestuur van het PAH. Ook de nieuwe klachtenprocedure is nog niet afgerond.

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders

Stel uw vraag

Contactformulier