Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief oktober 2022

wo 26 oktober

AMVEST


Afrekening servicekosten

Op 13 oktober is er Overleg geweest tussen het bestuur van het PAH en de directie van Amvest. Wij kunnen het volgende melden.

Op de besluitenlijst zal worden opgenomen dat het concept voor de afrekening van de servicekosten met bijbehorende nota’s voor inzage en advies zal worden voorgelegd aan de Huurdersvereniging (HV) of Bewonerscommissie (BC). Volgens de Overlegwet is dit niet verplicht, maar bij vele HV’n en BC’s van complexen van Amvest is dat al een goede gewoonte. De bestuursleden van de HV’n en BC’s hebben vaak al de nodige ervaring in het beoordelen van de afrekening en kunnen daardoor goed advies geven. Individuele bewoners behouden hun recht op inzage en kunnen bezwaar maken.


Ongediertebestrijding

Bestuur en directie zijn het er over eens dat ongediertebestrijding een onderdeel is van de “kleine herstellingen”, die voor rekening van de huurder zijn. Bij hoge kosten en als de plaag een gevolg is van de bouwkundige constructie zijn de kosten van de bestrijding voor de verhuurder. Amvest gaf wel aan dat woningen in bijvoorbeeld een groene omgeving meer last kunnen hebben van insecten, maar dat bestrijding hiervan voor rekening van de bewoner is.


Verkopen complexen en IVBN regels

Op verzoek van het bestuur van het PAH is de procedure bij de verkoop van complexen besproken. De verkoop van een complex heeft gevolgen voor bewoners. Er komt een nieuwe eigenaar en vaak ook een nieuwe vastgoedmanager (VGM). Wat kan er verwacht worden van die nieuwe eigenaar en de VGM? Komen er nieuwe bedrijven voor de reparaties en onderhoud? Belangrijke uitgangspunten in de procedure zijn de “IVBN aanbevelingen bij verkoop (complexen) huurwoningen 2021”. De IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland) is de belangenbehartiger van institutionele beleggers, waar Amvest toe behoort. Amvest moet zich houden aan deze aanbevelingen en legt dat ook op aan de nieuwe eigenaar. Tijdens het verkoopproces wordt het hele complex nauwkeurig doorgelicht zodat alle sterke en zwakke kanten belicht worden. De kopende partij weet dus goed wat er gekocht wordt.

Bij de start van de procedure dient Amvest een advies te vragen aan de betrokken HV of BC over de voorgenomen verkoop. Op onze site staat een handleiding waarin aangegeven is waar een HV/BC aan kan denken bij het adviseren. Amvest moet op dit advies reageren en zo nodig antwoorden geven.

Na de verkoop is het belangrijk dat alle bewoners goed op de hoogte zijn wat de gevolgen van de verkoop zijn: het huurcontract blijft geldig, wie wordt de eigenaar en wie wordt de VGM. Hoe kunnen klachten/reparatieverzoeken worden ingediend enz. Er zal door Amvest extra aandacht worden gegeven aan de brief naar de bewoners. Daarnaast heeft Amvest een brochure in voorbereiding met veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Deze zal worden meegestuurd met de mededeling over de verkoop. Van de nieuwe eigenaar mag worden verwacht dat deze zeer snel na de brief van Amvest een “welkomstbrief” met alle benodigde gegevens over eigenaar, VGM en contactadressen aan de bewoners stuurt.

Tot zover het overleg tussen het bestuur van het PAH en de directie van Amvest.
 


WKO uitspraak

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de wijze waarop de kosten van een WKO-installatie in de woning mogen worden verrekend in de servicekosten. Een belangrijk onderdeel van deze uitspraak is dat de installaties in de woning worden gezien als “onroerende aanhorigheid”. En daarom de kosten in de kale huur horen te zitten. Deze uitspraak wordt verschillend geïnterpreteerd. De opvatting van Amvest is de volgende:
“De Uitspraak van de Hoge Raad gaat over de situatie waarin de verhuurder zèlf vastrecht in rekening breng aan een huurder. Daarvan is bij de verhuur door Amvest geen sprake. Huurders van Amvest hebben zonder uitzondering een leveringsovereenkomst met een aparte nutsleverancier zoals een Vattenfall etc. Deze leveranciers brengen aan de huurder conform een op grond van die tussen die leverancier en die huurder gesloten leveringsovereenkomst zowel de verbruikskosten als vastrechtvergoeding in rekening. Verhuurder Amvest is geen partij bij die leveringsovereenkomsten. De uitspraak van de Hoge Raad gaat dus over een andere situatie en is niet van toepassing tussen Amvest en haar huurders”.

Bij het bestuur van het PAH en diverse complexen zijn er twijfels over deze opvatting. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


Lustrum PAH

In 2023 viert het PAH weer een jubileum. Niet zomaar een jubileum, nee nee, het vijfde jubileum. Het PAH bestaat dan 25 jaar!
Het bestuur vraagt de leden na te denken over suggesties voor invulling en locatie voor deze gedenkwaardige gebeurtenis. De secretaris neemt de ideeën graag in ontvangst.

Stel uw vraag

Contactformulier