?>

Beleidsnota

Beleidsnota

Platform Amvest Huurders

Voorwoord van de voorzitter
 
Geachte leden,
 
Als uitwerking van en aanvulling op de Overlegwet bieden wij u met veel genoegen onze 3e beleidsnota van de Vereniging Platform Amvest Huurders aan. De beleidsnota beslaat nu de periode van 2018 - 2023 en beoogt een leidraad te zijn voor de leden en het bestuur; niet meer en niet minder.
 
De Overlegwet is alweer een aantal jaren van kracht. Gesteld kan worden dat de Overlegwet in het algemeen door Amvest en de voor Amvest opererende vastgoedmanagers wordt nagekomen. Naast de Overlegwet blijven open communicatie en begrip / respect voor elkaars standpunten belangrijke ingrediënten voor een vruchtbaar overleg.
 
In de praktijk moet worden geconstateerd dat een aantal zaken is gerealiseerd maar ook een aantal zaken is blijven liggen dan wel nog niet ter hand zijn genomen. Deels wordt dat veroorzaakt door een tekort aan tijd van de bestuursleden, deels omdat het bestuur werd geconfronteerd met andere zaken, die voorrang gekregen. Ook speelt het tekort aan bestuursleden en de diverse wisselingen in het bestuur een rol.  
 
Evenals bij de vorige beleidsnota zullen wij in de komende 5 jaar een paar actuele speerpunten moeten kiezen waar het bestuur zich samen met u hard voor wil maken.
  
Henny Jacobse
Voorzitter Platform Amvest Huurders

Hier treft u de gehele Beleidsnota 2018 - 2023 aan

Stel uw vraag

Contactformulier