Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief februari 2020

zo 23 februari

AMVEST


Nieuws van het bestuur - februari 2020

Het bestuur informeert u over de volgende onderwerpen:


Rectificaties

In de vorige nieuwsbrief staan twee onjuistheden.
Op de eerste plaats betrof dit het Bouwbesluit.
Het Bouwbesluit 2012 is leidend met de daarin opgenomen de wijzigingen en aanvullingen per 1 juli 2019. De voorschriften voor bestaande bouw die gesteld worden in het Bouwbesluit 2012 zijn minimumeisen. Als eigenaar van een pand heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw pand ook voldoet aan deze eisen. 
Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet minimaal voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Ook als je bouwt of verbouwt met of zonder vergunning.

Dat er in het verleden is gebouwd in overeenstemming met een vergunning of dat het gebouw eerder is gebouwd dan dat het Bouwbesluit in werking trad, doet hier niets aan af. Dit heeft de Raad van State op 27 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2100) nogmaals bevestigd. 

Op de tweede plaats stond over het Huurders ABC in de nieuwsbrief dat bij reparaties met geringe (“niet noemenswaardige”) kosten deze kosten voor de verhuurder zouden zijn. Dat moet natuurlijk huurder zijn.
 


Aankondiging Ledenvergadering 2020 en Themamiddag

Onze jaarlijkse ledenvergadering en themamiddag wordt dit jaar gehouden op 16 april in de Eenhoorn in Amersfoort.
In de ochtend staan naast de standaard agendapunten voor de jaarvergadering ook het onderwerp “eenheid in verscheidenheid” waarin het bestuur met de leden graag in gesprek wil over de afgesproken procedure met de directie van Amvest om ‘hardnekkige klachten’ over het functioneren van de vastgoedmanagers (VGM) aan de directie van Amvest voor te leggen. Wij constateren enorme verschillen in de relatie huurder/VGM.                                                                      
Bovendien heeft Amvest naast geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector) ook gereguleerde huurwoningen (sociale sector). Voor de gereguleerde huurwoningen gelden andere richtlijnen b.v. op het gebied van huuraanpassing. Ook hier stokt de informatie aan huurders en is de functie van de Huurcommissie onvoldoende bekend.

Sprekers tijdens de Themamiddag praten u bij over de toekomstige nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Service en Dienstverlening.
Graag nodigen wij u hiervoor uit. Reserveer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort hoort u meer en kunt u zich aanmelden.
 


Advies huuraanpassingen

De jaarlijkse huuraanpassingen komen er weer aan. De VGM dient bij de HV of BC een adviesaanvraag in met een onderbouwd voorstel voor de voorgenomen huuraanpassing. De HV of BC heeft 6 weken de tijd om een advies uit te brengen. De VGM is niet verplicht het advies over te nemen. Neemt de VGM het advies niet over dan moet de VGM binnen 14 dagen schriftelijk beargumenteren waarom het advies geheel of gedeeltelijk niet wordt overgenomen.
Uiteindelijk wordt de huuraanpassing vastgesteld in overleg tussen Amvest en de VGM. De VGM moet daarbij wel het advies van de HV of BC inbrengen.

Om te kijken of de huuraanpassing redelijk is moet u het volgende bekijken.

  1. Is het toegepaste percentage gelijk aan of lager dan het wettelijk toegestane percentage zoals dat door de overheid is vastgesteld voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs (max. huur € 737,14)? Het percentage ligt dit jaar op 5,1 tot 6,6 % afhankelijk van uw inkomen. Voor huurders die op 1 juli 2020 de AOW-leeftijd hebben of een huishouden van 4 of meer personen is de maximale stijging 5,1%.
  2. Voor geliberaliseerde woningen (huur boven € 737,14) geldt hetgeen dat in de huurovereenkomst staat. Dit zal in de meeste gevallen de indexeringsclausule zijn. Is dit gebaseerd op het CPI (Consumentenprijsindex), dan kunt u de huuraanpassing berekenen op de site van het CBS. Daar bovenop is nog een extra verhoging mogelijk van max 3%. In oude huurcontracten staat nog 5%, maar dit is door Amvest aangepast.
  3. Is de WOZ-waarde van uw woning veranderd? Bij verlaging hiervan is een huurverhoging niet voor de hand liggend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Woonbond
  4. Is het uitgevoerde onderhoud aan uw woning(complex) voldoende om een huurverhoging te rechtvaardigen?
  5. Is uw woonomgeving goed onderhouden, is er wel/geen overlast van bijvoorbeeld bouwactiviteiten?
  6. De pensioenen van vele bewoners is nauwelijks gestegen, flinke huurverhogingen maken het voor deze bewoners steeds moeilijker de huur op te brengen.
  7. Wat is de ontwikkeling van de huren in de omgeving de afgelopen jaren?

Stel uw vraag

Contactformulier