Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief oktober 2020

wo 07 oktober

AMVEST


Nieuws van het bestuur

Afzegging Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van het Platform Amvest Huurders heeft besloten om de besturen van de
Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies van Amvest niet bijeen te roepen voor de Algemene Leden Vergadering van 2020. Wij vinden het, gezien de kansen op coronabesmettingen, onverantwoord om de vergadering te houden. De kans dat vooral tijdens de lunch en de borrel de gewenste onderlinge afstand van 1,5 meter ongemerkt niet in acht wordt genomen te groot. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.
Het bestuur wil echter wel verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de activiteiten van 2019.
Alle onderwerpen, die normaliter op de jaarvergadering behandeld en /of vastgesteld moeten worden, zullen in deze Nieuwbrief, met een link naar de betreffende stukken, worden gepubliceerd. Het betreft de onderstaande onderwerpen.

Notulen
Goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering d.d. 11 maart 2019
Het bestuur stelt voor de notulen goed te keuren.
Link: Notulen ALV 11 april 2019

Jaarverslag 2019 van het bestuur
Het jaarverslag en daarmee het gevoerde beleid van het bestuur moet door de leden worden goedgekeurd.
Link: Jaarverslag 2019

Financieel overzicht 2019/ Verslag van de financiële commissie/ Decharge penningmeester
In verband met bijzondere omstandigheden is het ons niet gelukt alle financiële stukken aan u voor te leggen. Over enige tijd zullen wij de complete stukken op onze website plaatsen met vooraf de mededeling in de Nieuwsbrief.
 
Benoeming van de financiële commissie
Het bestuur stelt voor de samenstelling van de financiële commissie voor het beoordelen van de jaarrekening 2020 niet te wijzigen. 
 
Decharge van het bestuur
Het bestuur stelt voor dat de leden ons decharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2019, met uitzondering van de financiële zaken.  

Benoeming bestuursleden.
De huidige voorzitter Henny Jacobse is aftredend en is herkiesbaar. Hanny van der Hoek stelt zich beschikbaar voor een bestuursfunctie (zie Link CV). Het bestuur stelt voor Henny Jacobse te herbenoemen en Hanny van der Hoek te benoemen als bestuursleden.
Link: CV Hanny van der Hoek  

Indien de leden akkoord gaan met deze benoemingen zal het bestuur bestaan uit: Henny Jacobse voorzitter, Guus Hutjes vicevoorzitter/penningmeester, Jan Kommer secretaris, Els van Es bestuurslid en Hanny van der Hoek bestuurslid.
 
Activiteiten 2020
Het bestuur heeft voor 2020 een Activiteitenplan opgesteld. Het bestuur wil deze activiteiten graag uitvoeren na goedkeuring door de leden.
Link: Activiteitenplan 2020

Begroting 2020
Het bestuur stelt voor de begroting voor 2020 goed te keuren.
Link: Begroting 2020
 
Rondvraag
Mocht u vragen hebben over het Platform of suggesties om zaken aan te pakken kunt u dat melden.   

Wij hanteren het principe “geen bericht is goed bericht”
Als u wel commentaar op en/of vragen over deze stukken wil inbrengen kan dit via het info-mailadres van PAH. Ook als u het niet eens bent met onze voorstellen, willen wij dat graag horen. 
Wij begrijpen dat de stukken die over 2020 gaan een beetje achteraf door ons worden ingebracht. Door het uitstellen van de ALV in het voorjaar kan dit niet anders. 
Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk te reageren op de ingekomen commentaren en mails. 
Drie weken na de publicatie van de stukken voor de ALV, maken wij een volgende Nieuwsbrief met daarin de resultaten van deze schriftelijke ALV.
Het bestuur vindt het zeer spijtig dat dit besluit genomen moest worden. Een van de agendapunten was “Eenheid in verscheidenheid”, waarbij wij als bestuur met u van gedachten wilden wisselen over het functioneren van de vastgoedmanagers in zo breed mogelijke zin. Wij merken dat dit een zeer actueel thema is. Wij zijn vast van plan dit onderwerp volgend jaar op te voeren. 
 
Het bestuur van het Platform Amvest Huurders
 
 

 

Stel uw vraag

Contactformulier