Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief april 2021

zo 04 april

AMVEST


Huuraanpassing 2021

Terugblik Overlegvergadering directie Amvest en bestuur PAH op 31 maart 2021

Het belangrijkste agendapunt betrof de procedure van de jaarlijkse huuraanpassing. De directie van Amvest gaf aan de volgende stappen te hebben ondernomen:

  •  Amvest heeft de vastgoedmanagers (VGM'ers) een voorstel voor adviesaanvraag gedaan, wat door de VGM'ers naar de Huurdersverenigingen (HV’s) en Bewonerscommissies (BC’s) kon worden gestuurd; 
  • in deze adviesaanvraag is door Amvest aangegeven dat zij het overheidsbeleid volgen: een maximum huurverhoging voor de vrije sector van 2.4%, opgebouwd uit 1.4% inflatiecorrectie en 1% huurverhoging;
  • aangegeven is dat per woning kan worden beoordeeld of de huur daadwerkelijk met 2.4% wordt verhoogd of met een lager percentage, gebaseerd op lokale marktomstandigheden en/of courantheid van de woning.

In de brief wordt niet onderbouwd waarom de 1% huurverhoging boven de inflatiecorrectie noodzakelijk is. De VGM’ers hebben vervolgens in hun adviesaanvraag verzuimd invulling te geven aan de mogelijkheid van een kleinere huurverhoging, waardoor het geven van een goed advies door de HV’s en BC’s opnieuw moeilijk was.

Het bestuur van het PAH heeft bij de directie van Amvest aangegeven teleurgesteld te zijn over de manier waarop de procedure van de huuraanpassing is verlopen. Er was na de huuraanpassing van 2020 afgesproken dat deze procedure vooraf met het bestuur zou worden besproken. Wij hebben echter alleen en achteraf een kopie van de brief gekregen die naar de VGM’ers is gestuurd.

Gezien het niet nakomen van deze afspraak hebben wij in de laatste PAH-nieuwsbrief enige twijfels uitgesproken over het “Goed Verhuurderschap” van Amvest. Desalniettemin hebben wij er vertrouwen in dat Amvest dit “Goed Verhuurderschap” volledig blijft nastreven.

Hoe gaan we nu verder?
HV's en BC's hebben bij het opstellen van het gevraagde advies gebruik gemaakt van de aanvullende adviezen van de Woonbond en het bestuur van het PAH. Een mooi resultaat!

Voor zover wij weten hebben de VGM’ers echter alle adviezen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging van de hand gewezen. Ook alle argumenten waarbij het algemene onderhoud, duurzaamheid en minder goed functioneren van de VGM’ers zijn aangevoerd, hebben geen weerklank gevonden. Wel hielden de meeste VGM’ers de deur nog op een kier om plaatselijk lagere huuraanpassingen mogelijk te maken. We zijn benieuwd of dat daadwerkelijk gebeurt bij de definitieve huuraanpassing op 1 juli a.s. en welke argumenten daarbij worden aangedragen.

Het bestuur van het PAH vindt het uiteraard spijtig dat er van de adviezen van de HV’s en BC’s (nog) weinig overgenomen is. Zolang de huurverhoging niet meer dan 2,4% zal zijn, is dit toegestaan (overheidsbeleid) en kunnen bewoners daar geen bezwaar tegen maken. Echter, in het geval dat de VGM verzuimd heeft binnen twee weken na uw bezwaar tegen de definitieve huurverhoging te reageren, is VGM verplicht uw adviezen over te nemen.

De directie van Amvest gaf aan dat er in individuele gevallen bij problemen met huurbetaling als gevolg van corona/covid19 er mogelijkheden zijn om betalingsregelingen te treffen, zodat huuropzeggingen niet hoeven plaats te vinden.
Ook is er de mogelijkheid van voorrang/bemiddeling bij het vinden van een goedkopere (Amvest)woning, dus verhuizing.

Overigens heeft het Europees Parlement zich op 21 januari jl. uitgesproken tegen liberalisatie van de Europese huurwoningenmarkt. Dit betekent dat binnen Europa wonen als grondrecht wordt erkend en dat rechtsbescherming en betaalbare woonruimte voor alle Europese huurders beschikbaar moet zijn. (Huurpeil nr.1 – 2021)


Woonbond

Het bestuur van het PAH heeft het voorstel gedaan om alle HV’s en BC’s collectief lid te maken van de Woonbond door op kosten van Amvest als PAH dit lidmaatschap af te sluiten. Daardoor worden alle huidige en toekomstige HV’s en BC’s lid van de Woonbond en kunnen daarmee gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van de Woonbond. Ook krijgt de Woonbond hiermee een extra steuntje in de rug voor hun belangenbehartiging in de vrije huursector. De directie van Amvest heeft dit voorstel overgenomen. Het bestuur van het PAH is daar zeer verheugd over. Het voorstel wordt geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering later dit jaar.


Energielabel

Tijdens het overleg zijn er afspraken gemaakt over het energielabel. De VGM’ers zullen er door de directie van Amvest op worden gewezen dat ze verplicht zijn bij nieuwe verhuringen het energielabel te melden aan de nieuwe huurders. Indien tijdens een huurperiode het energielabel verandert, zal dit ook aan de betreffende huurders worden doorgegeven. Dit is vooral van belang voor niet-geliberaliseerde huren, waarbij het energielabel onderdeel uitmaakt van de puntenwaardering voor de maximale huur. Hierbij zal de opnamedatum van het nieuwe energielabel als nieuwe ingangsdatum worden aangehouden.


Klachten

De directie van Amvest heeft een update gegeven van de klachten over VGM’ers. Aangezien het bestuur niet in alle situaties op de hoogte is, zullen wij de HV’s en BC’s deze update van hun complex toezenden, met het verzoek hierop te reageren

Stel uw vraag

Contactformulier