Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief mei 2021

di 04 mei

AMVEST


Aandacht voor een nieuwe wet

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 
De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties te voorkomen. 
 
Het bestuur van het Platform Amvest Huurders adviseert bewonerscommissies om op basis van deze wet ook (financiële) afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen.
 
De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking en gaat vanaf dat moment boven de eigen statuten. Er bestaat echter geen verplichting om statuten direct na 1 juli 2021 te wijzigen. In de WBTR is daarvoor een overgangstermijn van vijf jaar opgenomen. Overigens gaan er stemmen op om de datum van het Koninklijk Besluit (KB) te verplaatsen naar 1 januari 2022. Dit i.v.m. met de vergaderingen die moeten plaatsvinden om afspraken te maken en vast te leggen en in geval van een vereniging aan de leden moeten worden voorgelegd.
 
In onze situatie en uitgaande van de inwerkingtreding op 1 juli a.s. is het van belang om over (schriftelijke) afspraken die in het kader van de wet moeten worden gemaakt vóór 1 juli a.s. een document gereed te hebben, dat voldoet aan de eisen van de wet.
 
In een notitie van de Woonbond worden de belangrijkste punten uit de WBTR uiteen gezet. (Notitie Woonbond).
Daarnaast wijst uw bestuur op twee punten in de wet die ook van belang zijn voor een eventuele statutenwijziging, t.w. bindende voordracht en raadgevende stem.
 
Bindende voordracht
Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar één kandidaat is, wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ledenvergadering worden opgeheven door een 2/3 meerderheid.
 
Raadgevende stem
Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in algemene vergaderingen. Daarmee kunnen bestuurders in de ledenvergadering hun visie geven op voorgenomen besluiten, zodat daar rekening mee gehouden wordt. 
Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven, dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor besluiten die buiten de ledenvergadering zijn genomen.
 
Stappenplan
Wij adviseren u om nog niet naar de notaris te gaan, maar uitsluitend de conclusies in een document vast te leggen en aan uw leden voor te leggen.
 
 

Overig nieuws

Nieuwsbrief mei 2021

Stel uw vraag

Contactformulier