?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief april 2023

do 06 april

AMVEST


Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering 2023

Op 24 mei 2023, aanvang 11.00 uur, wordt de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering 2023 van het Platform Amvest Huurders gehouden. De locatie is Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. Alle bestuursleden zijn welkom.

In het ochtendprogramma worden de jaarstukken van het bestuur besproken. Daarnaast zal de procedure voor het vaststellen van nieuwe statuten als gevolg van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) worden gepresenteerd.
In het middagprogramma wordt er een toelichting gegeven op de mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparing bij bestaande complexen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de nieuwe Vaste Commissie Commerciële Sector (VCCS), die mede op dringend verzoek van het Platform binnen de Woonbond is ingesteld.

De uitnodiging komt in de volgende nieuwsbrief. De vergaderstukken staan dan op de website.
Reserveer de datum in uw agenda!


Vijfde lustrum van het Platform Amvest Huurders

Op vrijdag 29 september 2023, aanvang 11.00 uur, vindt in Amsterdam de viering van het vijfde lustrum van het Platform plaats. Alle bestuursleden zijn welkom!

Het programma is nog volop in voorbereiding. Het wordt een beetje officieel, zeker leerzaam maar vooral ook leuk en gezellig!
Reserveer ook deze datum in uw agenda!


Voorjaarsoverleg directie Amvest en bestuur PAH

Op 16 maart 2023 heeft het Voorjaarsoverleg tussen de directie van Amvest en het bestuur van het PAH plaatsgevonden.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.


Huuraanpassingen 2023 
De directie van Amvest is van mening dat zij de volgens het rijksbeleid toegestane (maximale) huurverhoging kunnen toepassen omdat zij dit niet zien als wijziging van het beleid van Amvest. Voor de directie is er om die reden geen verplichting voor een adviesaanvraag. De adviesaanvraag voor de Huurdersverenigingen (HV’n) en Bewonerscommissies (BC’s) vervalt hiermee. 

Amvest heeft aangegeven dat alle HV’n en BC’s van de directie hierover een uitgebreide toelichting zullen ontvangen via de Vastgoedmanagers (VGMers). In deze toelichting geven zij naast een onderbouwing van de huuraanpassing ook aan dat er een extra inspanning gedaan zal worden ter verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van de VGMers.

Overigens kunnen HV’n en BC’s ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, maar hiervoor gelden niet de strakke reactietermijnen uit de Overlegwet.

Het bestuur vraagt zich af of het wegvallen van de adviesronde de juiste beslissing is van Amvest, maar ziet ook dat het vaak een verplicht nummer is zonder resultaat. Dit omdat de directie het recht heeft de huren conform overheidsbeleid te verhogen en de adviezen naast zich neer kan leggen.

Het bestuur kan zich vinden in de compensatie in de vorm van een verbetering van de dienstverlening door de VGMers. De verbetering van deze dienstverlening moet dan wel op een later tijdstip duidelijk zichtbaar zijn in de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken

Servicekosten
Het bestuur heeft aandacht gevraagd voor de sterke verhoging van de servicekosten in complexen met blokverwarming. Met name door de sterke stijging van de gasprijs zijn ook de administratiekosten onevenredig gestegen. De directie heeft aangegeven dit te onderzoeken.

Overname Aegon door ASR
De directie meldt dat het er nog geen akkoord is van de toezichthouders en om die reden nog geen uitspraken kan doen over de inhoud en gevolgen voor Amvest. De directie kent ASR overigens als een zeer betrouwbaar bedrijf.

Wassen glazen balkonafscheidingen
Bij balkons met glazen afscheidingen geldt voor het reinigen hetzelfde als voor de ramen: indien deze afscheidingen onbereikbaar zijn voor de bewoners is het reinigen zelf voor de bewoners (servicekosten) maar het bereikbaar maken (bijvoorbeeld hoogwerkers) voor de verhuurder.

Kwaliteitsborging voor het bouwen en het Besluit Leefomgeving
Deze Wet en het Besluit, die vooral gaan over de kwaliteit van het bouwen en onderhoud van het complex, gaat naar verwachting januari 2024 in. De borging van de kwaliteit van het werk zal beter worden omdat aannemers meer activiteiten moeten vastleggen. Amvest werkt nu al met eigen kwaliteitstoezicht op hun bouwprojecten en voldoen zo aan de hoogste kwaliteitseisen.

Energietransitie
De directie heeft aangegeven dat in het kader van de “Paris Proof road map” voor de meeste complexen een actieplan is opgesteld om te voldoen aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs (klimaatneutraal in 2050). De volgende stap is het maken van een planning voor de uitvoering. Deze ontbreekt nog, hoewel bij diverse complexen de verduurzamingswerkzaamheden al in gang zijn of worden gezet.

Gemengde complexen
In complexen met zowel huurwoningen van Amvest als koopwoningen, is sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De verhuurder en de eigenaren van de koopwoningen maken hier deel van uit. Afgesproken is dat de VGMer bij het overleg met de huurders, die twee maal per jaar (moet) plaatsvinden, de VvE als vast punt op de agenda zet om zo terug te koppelen wat er in de VvE vergadering is besproken.

Stel uw vraag

Contactformulier