?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief juli 2023

do 13 juli

AMVEST


Korte terugblik Algemene Vergadering van 24 mei 2023 en meer!

 • Goedkeuring verslag AV 2022, jaarverslag van het bestuur en verslag van de penningmeester. Decharge voor het gevoerde beleid in 2022.
 • Verzoek leden om naast het actieplan ook een beleidsplan op te stellen. Het bestuur stemt in en stelt voor een periode van vijf jaar een nieuw beleidsplan op.
 • Algemene instemming herbenoeming voorzitter Henny Jacobse en bestuurslid Hanny van der Hoek voor drie jaar.
 • Toelichting vernieuwing statuten van de Huurdersverenigingen.
Conceptverslag jaarvergadering 2023

Middagprogramma
 • Vertegenwoordigers van Amvest gaven met een presentatie inzicht in de mogelijke duurzaamheidsverbeteringen in oudere complexen en wat erbij komt kijken voordat verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.
  Presentatie Amvest
 • Presentatie Woonbond met toelichting rechten en plichten huurder en verhuurder bij duurzaamheidsverbeteringen.
  Presentatie Woonbond
 • Presentatie over de door de Woonbond ingestelde Vaste Commissie Particuliere Sector (VCCS). Doel: meer aandacht voor de particuliere verhuur binnen de Woonbond. Presentatie VCCS  en Actieprogramma VCCS). 


Lustrumviering

Op vrijdag 29 september 2023 viert het Platform Amvest Huurders haar 25 jarig jubileum in Amsterdam. In nauwe samenwerking met de directie van Amvest is een programma opgesteld voor de besturen van onze HV'n/BC's, de vastgoedmanagers/beheerders van onze complexen en de betreffende assetmanagers en portfoliomanagers van Amvest.
Binnen het thema 'Verbinding' zullen deze groepen op ludieke wijze met elkaar in gesprek gaan.

Hierna volgt u een aparte uitnodiging. Alle bestuursleden zijn welkom. Het is dan ook belangrijk dat de uitnodiging bij al uw bestuursleden bekend wordt gemaakt!
 


Blokverwarming

Voor de gebruikers van blokverwarming is een subsidieregeling opgesteld als tegemoetkoming voor de sterk gestegen energieprijzen. Deze is op 25 april 2023 ingegaan. De subsidie ​​kan tot uiterlijk 30 september 2023 worden aangevraagd door uw verhuurder. De subsidie ​​wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. De verdeling van de subsidie ​​loopt via uw servicekosten.
Op de site onder 'Informatie' vindt u meer over dit onderwerp!

Let u erop wijzen dat uw verhuurder deze subsidie ​​ook daadwerkelijk voor u aanvraagt. U heeft er recht  op! U kunt dit nagaan op een binnenkort te openen site van de Overheid. Uw verhuurder kunt u hierover informeren.

Er zit wel een subsidieplafond in de regeling. Het kan namelijk zijn dat uw kosten onder een minimum blijven, bijvoorbeeld door langer lopende goedkope contracten. Uw verhuurder moet u hierover nader informeren.

 


Klachtenafhandeling

Het bestuur van de PAH heeft bij de directie van Amvest een voorstel gedaan voor een betere regeling voor de afhandeling van klachten van HV'n/BC's over VGMersWij hebben gepleit voor een actievere rol van de assetmanagers richting de huurders. Helaas is de directie van Amvest niet akkoord gegaan met dit voorstel.


Statuten

In de AV is een toelichting gegeven over de aanpassing van de statuten van uw vereniging in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Aangegeven werd dat er inmiddels een akte van statutenwijziging (met vertaling van de nieuwe tekst van de statuten) en een concept uittreksel van de notulen zijn opgesteld. Hierdoor kunt u uw statuten vernieuwen en laten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de notaris van Amvest  (coördinaten notaris) . De kosten van de notaris zijn voor Amvest. WBTR en  handleiding . Het is tevens een kans om van een bewonerscommissie zonder statuten een Huurdersvereniging met wettelijke status te maken, waardoor oa de aansprakelijkheid van de bestuursleden beter geregeld is. 

Beschrijving gesloten bewonerscommissie in Huurdersvereniging
 


Overname Aegon door ASR

De overname van alle Nederlandse activiteiten van Aegon door ASR is sinds begin juli een feit. Hierdoor wordt Amvest voor een deel eigendom van ASR, omdat Aegon 50% van de aandelen van Amvest bezit. ASR heeft al aangegeven dat ze Amvest een uitstekend bedrijf vinden.


Servicekosten

Voor de complexen waar de servicekosten per jaar worden afgerekend (1 januari t/m 31 december), moet de afrekening binnen zes maanden, dus voor 1 juli verzonden zijn aan de bewoners. Als dit nog niet is gebeurd, dan kunt u de verhuurder hierop aanspreken.
Een aandachtspunt bij de controle van de afrekening is dat de btw over de gasrekening van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 verlaagd was van 21% naar 9 %

Stel uw vraag

Contactformulier