Oprichten Huurdersvereniging

Oprichten Huurdersvereniging

Platform Amvest Huurders

Huurdersverenigingen zijn van grote waarde voor Amvest, de eigenaar van uw woning. Zij zijn een onmisbare schakel in de communicatie tussen huurders en verhuurder, uw vastgoedmanager. Hoe meer huurders - georganiseerd in verenigingen - participeren in informatie-uitwisseling, advies, inspraak en overleg, hoe beter de woningen en diensten afgestemd kunnen worden op de woonwensen van diezelfde huurders.

Heeft u de intentie een huurdersvereniging op te richten? Wij geven u onderstaand een opsomming van de meest voorkomende vragen. Leest u deze aandachtig door.
Mocht u meer informatie over het oprichten van een huurdersvereniging wensen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Platform Amvest Huurders, de heer Henny Jacobse, e-mail hjacobse@casema.nl. 


Meest voorkomende vragen bij oprichting Huurdersvereniging

1.    Verzamel een groep van minstens 3 enthousiaste mensen die de nodige stappen willen ondernemen om een Huurdersvereniging op te richten. Deze personen kunnen in ieder geval als voorlopig bestuur optreden. Verdeel de rollen/ functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele bestuursleden. De voorzitter fungeert vaak al in de oprichtingsfase als ‘kartrekker’;

2.    Laat Amvest, uw beheerder (ook wel vastgoedmanager) en het Platform Amvest Huurders weten dat u van plan bent een huurdersvereniging op te richten. Amvest en de beheerder zullen zich waar mogelijk u altijd van dienst zijn (zelfs moeten gezien de Overlegwet);

3.    Stel een concept voor de statuten op. Het Platform Amvest Huurders beschikt over een concept. Ook de Woonbond heeft een concept;

4.    Beleg een vergadering waarbij u alle huurders uitnodigt. In deze vergadering legt u uit wat u van plan bent. Op deze vergadering zijn de volgende punten belangrijk (besef hierbij dat er nog geen sprake is van een echte vereniging):
a.    De huurdersvereniging wordt de gesprekspartner van de VGM van het complex. Het is dus belangrijk dat de Huurdersvereniging het vertrouwen van (een groot deel van) de bewoners heeft;
b.    Concept statuten presenteren en deze met uw toekomstige leden bespreken;
c.    Stel u uw voorlopige bestuur voor aan de aanwezigen;
d.    Leg uit welke zaken u voor de huurders wil gaan behartigen;
e.    Leg een eventuele financiële bijdrage aan de bewoners voor. Deze kunnen van nut zijn bij eventuele extra kosten; 
f.    Inventariseer bij de aanwezige bewoners of er nog meer zaken zijn die besproken moeten worden met de VGM;
g.    Roep alle aanwezigen op om lid te worden van de Huurdersvereniging en vraag deze bewoners ook de afwezige bewoners te enthousiasmeren om lid te worden.

5.    Als de statuten zijn goedgekeurd door de aanwezige bewoners ga dan naar een notaris en bespreek de statuten zoals die voorliggen en door u daar waar nodig zijn aangepast. Dan kunt u deze laten passeren bij de notaris en de vereniging is een feit. De kosten van de notaris, inclusief de kosten voor het passeren van de akte, worden vergoed door de verhuurder. U kunt de nota hiervoor indienen bij uw vastgoedmanager of bij Amvest;

6.    Na het passeren van de akte zorgt de notaris voor de inschrijving bij de KvK. U kunt dan ook een uittreksel laten maken van de inschrijving bij de KvK. Een uittreksel heeft u o.a. nodig voor uw bankzaken te regelen;

7.    Beleg de eerste Algemene Ledenvergadering (indien zich leden hebben aangemeld) om in elk geval de bestuursleden te laten benoemen en een kascommissie aan te wijzen;

8.    Ga naar een bank van uw keuze en vraag daar advies voor het openen van een betaalrekening. Probeer dit zakelijk te doen omdat privérekeningen een risico inhouden dat bij overlijden van de rekeninghouder de geldmiddelen kunnen vallen in zijn boedelverdeling en kan de vereniging fluiten naar het geld. De bank adviseert u wel hoe u dit kan doen. U bent wel verplicht bij een zakelijke rekening bankkosten te betalen;

9.    Amvest vergoedt op dit moment € 7,00 per woning, al of niet bewoond, met een minimum van € 250,00. Dat is een redelijke bijdrage, maar de verhuurder vergoedt aan de huurdersvereniging de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken, o.a. vergaderkosten, administratiekosten, deskundigen, scholings- en vormingsactiviteiten, etc. (Overlegwet!!).

N.B.
Iedereen in Nederland kan een vereniging oprichten, statuten voor die vereniging maken en deze door een notaris laten passeren, waarna deze de vereniging inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Het is dus mogelijk met een reeds opgerichte vereniging bewoners bij elkaar te roepen om uw vereniging te presenteren, het vertrouwen van de bewoners te winnen en bewoners op te roepen lid van de vereniging te worden.

Versie 24 juni 2019

 

Stel uw vraag

Contactformulier