?>

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Platform Amvest Huurders

Onderstaand een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

De leegstand wordt benaderd alsof het een huurder is. Hiervoor wordt een voorschot betaald door Amvest. Dat geldt ook voor alle bijkomende kosten. 
Deze kosten komen dus niet ten laste van de huurders 

Op 20 december 2022 heeft de Overheid aangekondigd dat de maximale huurverhoging niet gekoppeld zal zijn aan inflatie (9,7%), maar aan de CAO-loonontwikkeling (3,1%), wanneer de loonontwikkeling lager is dan de inflatie.
 
Dit betekent dat voor zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment de huurverhoging vanaf 1 januari 2023 wordt beperkt tot CAO-loonontwikkeling 3,1%.
 
Voor vrijesectorwoningen betekent dit dat de huurverhoging vanaf 1 januari 2023 wordt beperkt tot CAO-loonontwikkeling+1 procentpunt (3,1% + 1 =) 4,1%.
 
 

Ja. Amvest meet via een externe organisatie de tevredenheid van haar huurders over zowel de dienstverlening als de woonruimte. Amvest bespreekt de uitkomsten op hoofdlijnen met het bestuur van het Platform. Het Platformbestuur wordt betrokken bij de opzet van deze klanttevredenheidsmetingen.

Het bestuur van het Platform overlegt thans twee keer per jaar met Amvest. De frequentie kan indien nodig aangepast worden.

Ja, Amvest ondersteunt het werk van de huurdersverenigingen ook in financiële zin. 

Platform Amvest Huurders behartigt de belangen van Amvesthuurders in het algemeen en van alle Amvest huurdersverenigingen en bewonerscommissies (de leden) in het bijzonder. 

De overeenkomst is gesloten tussen Amvest en de vastgoedmanagers en is om die reden alleen bestemd voor de ogen van die partijen. Inhoudelijke vragen over de overeenkomst kunnen desgevraagd worden toegelicht.

Enerzijds kennen we het overleg op complexniveau tussen de huurdersverenigingen en de lokale vastgoedmanagers van Amvest, anderzijds vindt er overleg plaats tussen Amvest en het bestuur van het Platform Amvest Huurders.

Ja. Amvest heeft met hen een vastgoedmanagementovereenkomst (voorheen beheerovereenkomst) gesloten. In die overeenkomst zijn onder andere de afspraken en werkwijzen vastgelegd tussen de huurders(verenigingen), de vastgoedmanagers en Amvest. Amvest geeft desgevraagd het Platform toelichting op onderdelen van die overeenkomst. Met het Platform overeengekomen beleidszaken worden zo mogelijk in de overeenkomst opgenomen.

De bestuursleden worden tijdens de algemene ledenvergadering door en uit de lokale huurdersverenigingen gekozen. Het bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal leden van tenminste vijf en ten hoogste zeven personen.

Binnen drie weken na het overleg stuurt de vastgoedmanager het verslag van de bijeenkomst naar het bestuur van de huurders-vereniging, tenzij anders afgesproken. Het bestuur informeert vervolgens de individuele leden en/of de overige bewoners van het complex.

Aan dit overleg nemen het bestuur van de desbetreffende huurdersvereniging en de lokale vastgoedmanager deel. Eén keer per jaar is er een vertegenwoordiger van Amvest bij het overleg aanwezig.

Medio december worden de definitieve budgetten aan de vastgoedmanagers bekend gemaakt. Het voorjaarsoverleg biedt de huurdersverenigingen een goede mogelijkheid om duidelijkheid te verkrijgen over het onderhouds- en investeringsbeleid voor het lopende jaar.

Het bestuur van een huurdersvereniging heeft de mogelijkheid om de conceptafrekening met de vastgoedmanager te bespreken, voordat verzending naar de individuele huurders plaatsvindt. Voor een goede beoordeling van de afrekening mag de huurdersvereniging op basis van steekproeven de aan de afrekening ten grondslag liggende nota's bij de vastgoedmanager inzien.

Nee. Een huurdersvereniging heeft de mogelijkheid om de samenstelling en de kwaliteit van het servicepakket te bespreken. De praktijk leert dat de schoonmaak altijd een punt van aandacht blijft en een wezenlijk deel van de kosten uitmaken. 

Een huurdersvereniging heeft de mogelijkheid om overleg te voeren met de vastgoedmanager over het huurprijsbeleid op complexniveau. Gezien het tijdstip waarop de huurprijswijziging dient te zijn aangezegd - voor 1 mei - is het raadzaam om medio februari dit punt op de agenda te plaatsen. De vastgoedmanager wordt zodoende tijdig in staat gesteld om de visie van de huurdersvereniging mee te nemen in het advies aan Amvest.

Het Platform organiseert enkele keren per jaar een bijeenkomst voor de bij haar aangesloten huurdersverenigingen. Amvest levert op verzoek van het Platform een bijdrage tijdens die bijeenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting op beleidsmatige zaken.

Met name beleidsmatige, portefeuillebrede zaken. Onderwerpen als landelijk huurprijsbeleid, investeringen, planmatig onderhoud en mutatiebeleid staan als vast onderwerp op de agenda. Daarnaast komen onderwerpen als klanttevredenheidsmetingen, public relations en verbetering van de dienstverlening aan de orde. In een enkel geval worden bijzondere onderwerpen op complexniveau besproken, met name wanneer het de onderbouwing van beleid en het functioneren van de vastgoedmanagers betreft.

De voorkeur gaat uit naar twee bijeenkomsten per jaar, te weten in het voor- en najaar. Van deze frequentie kan in goed overleg worden afgeweken wanneer de agenda dat verlangt. Uitgangspunt is, dat het overleg eerst plaatsvindt na indiening van agendapunten door de huurdersvereniging, al dan niet aangevuld met punten van de vastgoedmanager.

De lokale vastgoedmanager beoordeelt in de eerste plaats of een huurdersvereniging representatief is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden uit de Overlegwet. Na afloop van een kalenderjaar kan een huurdersvereniging een verzoek voor de bijdrage schriftelijk indienen bij de vastgoedmanager. De bijdrage wordt overgemaakt nadat de door de huurdersvereniging toegelichte kostenopgave door de vastgoedmanager akkoord is bevonden.

Ja, het Platform wordt door Amvest financieel ondersteund in de vorm van een actuele bijdrage.

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@platformamvesthuurders.nl  

Stel uw vraag

Contactformulier