?>

Vragen inzake verkoop appartementsgebouw of complex woningen

Vragen inzake verkoop appartementsgebouw of complex woningen

Platform Amvest Huurders

Conform de Overlegwet heeft bij verkoop van een complex woningen of appartementen de huurdersvereniging (HV) adviesrecht.
Onderstaande punten, die van belang zijn voor de HV, kunnen wellicht wat meer duidelijkheid verstrekken.

1. Wanneer vindt de verkoop plaats?

2. Is de kopende partij al bekend? Zo ja dan zouden wij graag geïnformeerd willen worden, wie deze partij is dan wel zal worden.

3. Als de partij bekend is willen wij graag het meest recente jaarverslag ontvangen. Op deze wijze kunnen wij een inzicht krijgen in onder meer de balanssituatie en verdere informatie, die wij nodig achten. 

4. Is de koper een beleggingsinstituut, een pensioenfonds of is het een ervaren verhuurder?

5. Wij willen hoe dan ook een gesprek hebben met de CEO van de kopende partij die verantwoordelijk wordt voor het beheer van ons gebouw. In dat gesprek willen wij het uitgebreid hebben over het huurbeleid, onderhoudsbeleid, zijn / haar ervaring in de verhuur in de vrije sector enz. Wij willen dit gesprek ingaan met een delegatie vanuit ons bestuur (max. Drie personen).

6. Wat zijn de toekomstplannen van de koper?
a. Kunnen we spreken van een langdurige relatie?  
b. Gaan ze uitponden?
c. Gaan ze weer snel doorverkopen (uit winstbejag)?
d. Houden ze rekening met de sociale zijde naar de huurders toe bij een overdracht?


7. Wij gaan ervan uit dat de koper de verplichtingen, welke Amvest met ons zijn overeengekomen, overnemen (afhankelijk van de situatie):
a. Bestendiging van de bestaande huurcontracten;
b. Bestendiging van de vergoeding voor de huidige Huurdersvereniging, op dit moment bedraagt deze vergoeding voor de eerste 50 woningen € 500 per jaar. Dit bedrag loopt op naar gelang het aantal woningen in een complex. Indien een complex bestaat uit meer dan 50 woningen is er naast de vaste vergoeding een staffel van toepassing (volgens de Overlegwet dient de verhuurder de kosten, die gemaakt worden in het kader van het werk van de HV, te vergoeden);
c. Wat gebeurt er met de toegezegde / reparaties van de technische problemen in ons complex?
d. Zal de nieuwe eigenaar zich houden aan de Overlegwet?
e. Worden bestaande afspraken nagekomen?


8. Is de nieuwe eigenaar aangesloten bij de IVBN (Vereniging van institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland) en zal deze de regels van de IVBN respecteren? Zo niet, is de nieuwe eigenaar bereid de gedragsregels van de IVBN te volgen?

9. Wie wordt de nieuwe vastgoedmanager van het complex?
Keuze 1: w
ij hebben een sterk voorkeur voor de huidige vastgoedmanager en aanspreekpunt in de persoon van… ..
Keuze 2: wij zijn voorstander van een andere vastgoedmanager, te kiezen in overleg met de huurdersvereniging;


10. Is er een planning voor investeringen in het complex dan wel wat is de begroting direct na overname bij de koper?

11. Wij spreken de wens uit dat de koper op dezelfde wijze huurverhogingen verwerkt als Amvest tot nu toe heeft gedaan. Dat wil zeggen gematigde huren. Wij nemen aan dat ook zij marktconforme huren zullen hanteren en de contracten van de zittende huurders respecteren. Wij spreken onze zorgen daarover uit omdat steeds meer huurders een stille armoede hebben en langzaam "verzuipen” om de huren nog op te brengen.

12. (indien van toepassing) Wij werken met een huismeester en wij wensen de huismeester te handhaven gezien de uitstekende resultaten bij de begeleiding van onderhoudsproblemen naar de vastgoedmanager als assistentie naar de huurders toe (vaak senioren);

13. Op welke wijze zal de bekendmaking geschieden?

14. T.a.v. punt 13 zouden wij hierover overleg willen hebben om de huurders uit te nodigen voor een bijeenkomst na de schriftelijke bekendmaking om bij deze gelegenheid meer uitleg te geven aan de zittende huurders;

15. Is de koper resp. Amvest bereid een vergoeding te geven om een ​​zaal te huren waar een dergelijke vergadering kan worden gehouden? Wij vertrouwen dat de zaak op een correcte wijze binnen het raam van de Overlegwet en de regels van de IVBN zal worden afgewikkeld maar wij spreken ook de wens uit dat wij goed contact over dit onderwerp onderhouden.

Versie 24 juni 2019

 

Stel uw vraag

Contactformulier